หน้าแรก

เมนูหลัก

กำลังออนไลน์

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

บริการอื่น ๆ

เอกสาร Download

เครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์

พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร
ประชุมเชิงปฏิบัติการของส่วนปฏิบัติการและวิชาการ STEM พิมพ์ อีเมล

นายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและวิชาการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร มีบทบาทและหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ในเขตพื้นที่บริการ 4 จังหวัด ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร นั้น ฝ่ายงานปฏิบัติการและวิชาการจึงจัดโครงการและกำหนดการประชุมปฏิบัติการขึ้นในระหว่างวันที่ 15-18 มกราคม 2558 โดยมีวิทยากรเรื่องกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา โดย คุณสุทธิพงศ์ พงษ์วง และเรื่องเทคนิคการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสนุกสนานโดย ผศ.ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูรและ อ.ละอออัญญา คชเสนีย์ ซึ่งทางบุคลากรทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัดได้รับความรู้ ความสนุกสนาน ความประทับใจ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 21 มกราคม 2015 เวลา 08:36
 
ศว.สมุทรสาครได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย พิมพ์ อีเมล

นายสุวัฒน์  ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้รับมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและวิชาการ และคณะเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-สิ่งแวดล้อม ในวันที่ 13-14 มกราคม 2558 ให้กับโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย จ.สมุทรสาคร โดยมีนายสุวัฒน์ ชำนาญกิจผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด และในวันเวลาดังกล่าว ภายในค่ายฯ นั้นมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และปลูกฝังให้กับเยาวชน ซึ่งนักเรียนได้รับความสนุกสนาน ความประทับใจ ความภาคภูมิใจ พร้อมได้รับความรู้เข้าใจด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 21 มกราคม 2015 เวลา 08:36
 
ค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ พิมพ์ อีเมล

นายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและวิชาการ และคณะเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในวันที่ 18-20 ธันวาคม 2557 ให้กับโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จ.สมุทรปราการ โดยมีนายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาครร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด และในวัน เวลาดังกล่าว ภายในค่ายฯ นั้นมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และปลูกฝังให้กับเยาวชน ซึ่งนักเรียนได้รับมอบความสนุกสนาน ความประทับใจ ความภูมิใจ พร้อมได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก คณะครูได้รับการอบรมเรื่องวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและมีการบันทึกภาพร่วมกัน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 21 มกราคม 2015 เวลา 08:37
 
ศว.สมุทรสาครได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา จ.นครปฐม พิมพ์ อีเมล
 นายสุวัฒน์  ชำนาญกิจ  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้นางละอออัญญา คชเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและวิชาการ และคณะเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 7-8 ธันวาคม 2557 ให้กับโรงเรียนบ้านหลวงวิทยา โดยมีนายสุวัฒน์  ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ร่วมในพิธีเปิด และในวัน เวลาดังกล่าวภายในค่ายฯ นั้นมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และปลูกฝังให้กับเยาวชน ซึ่งนักเรียนได้รับความสนุกสนาน ความประทับใจ ความภูมิใจ พร้อมได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 09 ธันวาคม 2014 เวลา 13:44
 
ค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร จ.มหาสารคาม พิมพ์ อีเมล
นายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและวิชาการ และคณะเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในวันที่ 20-22 ธันวาคม 2557 ให้กับโรงเรียนบรบือวิทยาคาร จ.มหาสารคาม โดยมีนายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาครร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด และในวัน เวลาดังกล่าว ภายในค่ายฯ นั้นมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และปลูกฝังให้กับเยาวชน ซึ่งนักเรียนได้รับมอบความสนุกสนาน ความประทับใจ ความภูมิใจ พร้อมได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก คณะครูได้รับการอบรมเรื่องวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและมีการบันทึกภาพร่วมกัน
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 21 มกราคม 2015 เวลา 08:36
 
ศว.สมุทรสาครได้จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ค่านิยมหลัก 12 ประการ กศน.เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร พิมพ์ อีเมล

นายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและวิชาการ และคณะวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ชุดอยู่อย่างพอเพียงและวิถีประชาธิปไตย ในวันที่ 13-14 ธันวาคม 2557 ให้กับคณะนักศึกษาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวัดสารอด กศน.เขตราษฎร์บูรณะ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 21 มกราคม 2015 เวลา 08:37
 
ศว.สมุทรสาครได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ พิมพ์ อีเมล

 นายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้นางละอออัญญา คชเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและวิชาการ และคณะเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2557 ให้กับโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์  โดยมีนายสุวัฒน์  ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ร่วมในพิธีเปิด และในวัน เวลาดังกล่าว ภายในค่ายนั้นมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และปลูกฝังให้กับเยาวชน  ซึ่งนักเรียนได้รับความสนุกสนาน ความประทับใจ ความภูมิใจ พร้อมได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2014 เวลา 15:06
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 1 จาก 84

ศูนย์วิทยาศาสตร์สร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์

 

Rallyครอบครัวทัวร์3สมุทร

Stop Motion ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯสมุทรสาคร

ปลูกป่าชายเลนกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฯสมุทรสาคร

ตัวอย่าง ภาพยนต์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้729
mod_vvisit_counterเมื่อวาน746
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1475
mod_vvisit_counterเดือนนี้10315
mod_vvisit_counterทั้งหมด506383

เวลาขณะนี้ค้นหาภายในเว็บไซต์

สถิติเข้าชมบทความ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 924957

วิทยากรฝึกอบรม

ROCKETSDATA