หน้าแรก

เมนูหลัก

กำลังออนไลน์

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

บริการอื่น ๆ

เอกสาร Download

เครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์

พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร
ศว.สมุทรสาครได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเกษมพิทยา กทม. พิมพ์ อีเมล

ดร.มาริสา  โกเศยะโยธิน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้นางละอออัญญา คชเสนีย์ หัวหน้าส่วนส่งเสริมและบริการ และคณะเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 23-24 ก.พ. 58 ให้กับโรงเรียนเกษมพิทยา กทม. โดยมีการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการปฏิบัติจริง เช่น ฐานการเรียนรู้ป่าชายเลน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งนักเรียนได้รับความสนุกสนาน ความประทับใจ ความภาคภูมิใจ พร้อมได้รับความรู้ ความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 04 มีนาคม 2015 เวลา 17:01
 
ศว.สมุทรสาครได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จ.ชัยภูมิ พิมพ์ อีเมล
ดร.มาริสา  โกเศยะโยธิน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและวิชาการ และคณะเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาตร์ ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2558 ให้กับโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา  จ.ชัยภูมิ และในวัน เวลาดังกล่าว ภายในค่ายฯ นั้นมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และปลูกฝังให้กับเยาวชน ซึ่งนักเรียนได้รับความสนุกสนาน ความประทับใจ ความภาคภูมิใจ พร้อมได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 10:52
 
ศว.สมุทรสาครได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ พิมพ์ อีเมล
ดร.มาริสา  โกเศยะโยธิน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและวิชาการ และคณะเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาตร์ ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2558 ให้กับโรงเรียนอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ และในวัน เวลาดังกล่าว ภายในค่ายฯ นั้นมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และปลูกฝังให้กับเยาวชน ซึ่งนักเรียนได้รับความสนุกสนาน ความประทับใจ ความภาคภูมิใจ พร้อมได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 16:50
 
ศว.สมุทรสาครได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย พิมพ์ อีเมล

นายสุวัฒน์  ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้รับมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและวิชาการ และคณะเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-สิ่งแวดล้อม ในวันที่ 13-14 มกราคม 2558 ให้กับโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย จ.สมุทรสาคร โดยมีนายสุวัฒน์ ชำนาญกิจผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด และในวันเวลาดังกล่าว ภายในค่ายฯ นั้นมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และปลูกฝังให้กับเยาวชน ซึ่งนักเรียนได้รับความสนุกสนาน ความประทับใจ ความภาคภูมิใจ พร้อมได้รับความรู้เข้าใจด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 21 มกราคม 2015 เวลา 08:36
 
ศว.สมุทรสาครได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ พิมพ์ อีเมล

ดร.มาริสา โกเศยะโยธิน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและวิชาการ และคณะเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2558 ให้กับโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ และในวันเวลาดังกล่าว ภายในค่ายฯ นั้นมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และปลูกฝังให้กับเยาวชน ซึ่งนักเรียนได้รับความสนุกสนาน ความประทับใจ ความภาคภูมิใจ พร้อมได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 10:31
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการของส่วนปฏิบัติการและวิชาการ STEM พิมพ์ อีเมล

นายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและวิชาการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร มีบทบาทและหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ในเขตพื้นที่บริการ 4 จังหวัด ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร นั้น ฝ่ายงานปฏิบัติการและวิชาการจึงจัดโครงการและกำหนดการประชุมปฏิบัติการขึ้นในระหว่างวันที่ 15-18 มกราคม 2558 โดยมีวิทยากรเรื่องกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา โดย คุณสุทธิพงศ์ พงษ์วง และเรื่องเทคนิคการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสนุกสนานโดย ผศ.ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูรและ อ.ละอออัญญา คชเสนีย์ ซึ่งทางบุคลากรทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัดได้รับความรู้ ความสนุกสนาน ความประทับใจ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 21 มกราคม 2015 เวลา 08:36
 
ค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร จ.มหาสารคาม พิมพ์ อีเมล
นายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและวิชาการ และคณะเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในวันที่ 20-22 ธันวาคม 2557 ให้กับโรงเรียนบรบือวิทยาคาร จ.มหาสารคาม โดยมีนายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาครร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด และในวัน เวลาดังกล่าว ภายในค่ายฯ นั้นมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และปลูกฝังให้กับเยาวชน ซึ่งนักเรียนได้รับมอบความสนุกสนาน ความประทับใจ ความภูมิใจ พร้อมได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก คณะครูได้รับการอบรมเรื่องวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและมีการบันทึกภาพร่วมกัน
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 21 มกราคม 2015 เวลา 08:36
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 1 จาก 84

ศูนย์วิทยาศาสตร์สร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์

 

Rallyครอบครัวทัวร์3สมุทร

Stop Motion ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯสมุทรสาคร

ปลูกป่าชายเลนกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฯสมุทรสาคร

ตัวอย่าง ภาพยนต์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้178
mod_vvisit_counterเมื่อวาน324
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1642
mod_vvisit_counterเดือนนี้1098
mod_vvisit_counterทั้งหมด592071

เวลาขณะนี้ค้นหาภายในเว็บไซต์

สถิติเข้าชมบทความ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1091556

วิทยากรฝึกอบรม

ROCKETSDATA